banner

Previous | Next

Kimono, 11, 2004 oil on canvas (triptych) 74" x 102"

painting titled - Kimono